Dušni dan (Spomen vjernih mrtvih)  Bielefeld sv. Misa  u 19:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Dušni dan (Spomen naših pokojnika) –  sv. Misa u Bielefeldu u 19:00